Sciweavers

Share
NAR
2000

Transcription Regulatory Regions Database (TRRD): its status in 2000

12 years 3 months ago
Transcription Regulatory Regions Database (TRRD): its status in 2000
Transcription Regulatory Regions Database (TRRD) has been developed for accumulation of experimental information on the structure
Nikolay A. Kolchanov, Olga A. Podkolodnaya, Elena
Added 19 Dec 2010
Updated 19 Dec 2010
Type Journal
Year 2000
Where NAR
Authors Nikolay A. Kolchanov, Olga A. Podkolodnaya, Elena A. Ananko, Elena V. Ignatieva, Irina L. Stepanenko, Olga V. Kel-Margoulis, Alexander E. Kel, Tatyana I. Merkulova, T. N. Goryachkovskaya, T. V. Busygina, F. A. Kolpakov, Nikolay L. Podkolodny, Andrey N. Naumochkin, I. M. Korostishevskaya, Aida G. Romashchenko, G. Christian Overton
Comments (0)
books